نورپردازی

استفاده از نور در برگزاری مراسم یکیدیگر از المانهای زیبایی بوده  و امروزه به یک صنعت جدید تبدیل شده است.
نورپردازی به معنای تاباندن نور بر روی وسایل و اشیا بدون مشخص بودن منبع نور است. نورپردازی عروسی می تواند کمک بزرگی به زیباتر شدن برگزاری عروسی و بهتر جلوه دادن دیزاین عروسی و یا سایر بخش های خدمات مجالس عروسی شود.  همچنین باعث پنهان شدن سایه جزئیات شده و در نتیجه وسایل تزئینی زیباتر به نظر می رسند.